Generalni sekretar je član Stranke i operativni rukovodilac Sekretarijata, koga bira i razrješava Glavni odbor Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, na 4 godine, prostom većinom prisutnih članova Glavnog odbora. Mandat Generalnog sekretara traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz istih razloga za prestanak funkcije Predsjednika, zamjenika predsjednika ili potpredsjednika Stranke.

Nadležnosti sekretara Stranke su:

  • formira Sekretarijat Stranke;
  • rukovodi Sekretarijatom Stranke i nadzire njegov rad;
  • stara se o blagovremenoj pripremi materijala za rad organa Stranke i o izvršavanju njegovih odluka;
  • stara se o informativnom sistemu;
  • obavlja poslove vezane za zasnivanje i raskid radnog odnosa zaposlenih u Stranci;
  • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sekretarijata;
  • vrši i druge organizacione i administativne poslove koji mu povjere Predsjedništvo ili Predsjednik.

Generalni sekretar Stranke je Amer Hodžić.