Političkim savjetom predsjedava i rukovodi lice koje imenuje Predsjedništvo stranke od članova Političkog savjeta.

Politički savjet čine:

  • predsjednik Nadzornog odbora,
  • predsjednik Suda časti,
  • narodni poslanici, ministri i lica koja postavlja Vlada,
  • predsjednici općina/gradova,
  • lica koja na osnovu posebnih zasluga imenuje Predsjedništvo.

Politički savjet razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za Stranku, prati sva politička zbivanja i definiše ih. Također, definiše strategiju politike Stranke, predlaže izmjene i dopune Programa Stranke, kao i platformu i strategiju izbornog programa Stranke.

Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke.

Političkim savjetom predsjedava Erdžan Fetahović a čine ga sljedeći članovi:

  1. Dr Šefket Krcić
  2. Ahmet Ahmatović
  3. Smajo Avdić
  4. Avdo Fetahović
  5. Zejto Rastoder