Predsjednik Stranke je političko-izvršni organ koji je obavezan da dosljedno sprovodi sve odluke Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine Stranke. Predsjednik stranke ne može donositi odluke samostalno bez prethodne saglasnosti Predsjedništva Stranke po pitanjima važnim za rad Stranke.

Predsjednik Stranke :

 • predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i u inostranstvu;
 • usklađuje i koordinira funkcionisanje Stranke;
 • odgovara za sprovođenje odluka Skupštine i Glavnog odbora;
 • saziva sjednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine;
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini i Glavnom odboru;
 • rukovodi radom Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva;
 • predlaže Glavnom odboru kandidate za Predsjednika i članove Izvršnog odbora Stranke;
 • predlaže Glavnom odboru kandidate za zamjenika predsjednika, potpredsjednike i Generalnog sekretara Stranke;
 • imenuje i razrješava portparola Stranke i glavnog i odgovornog urednika zvaničnog lista Stranke ili drugog medija Stranke;
 • daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudovima i drugim organima;
 • naredbodavac je po finansijskom planu;
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor i Predsjedništvo;
 • ovlašćuje lice koje ga zamjenjuje u određenim poslovima ili za određeni vremenski period.

Predsjednik Stranke bira se na izbornoj Skupštini Stranke tajnim glasanjem na period od 4 godine.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini koja ga može opozvati. Prijedlog za opoziv može podnijeti jedna trećina članova Stranke ili dvije trećine članova Glavnog odbora Stranke, ukoliko smatraju da Predsjednik neuspješno vodi stranku. Prijedlog za opoziv mora biti argumentovan i podnijet u pisanoj formi. Predsjednik Stranke je opozvan ukoliko se za opoziv tajnim glasanjem izjasni dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine.

Mandat predsjedniku može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i smrću.

Skupština stranke može da donese odluku da se izbor Predsjednika vrši i javnim glasanjem.

Predsjednik BDZ u Crnoj Gori je Hazbija Kalač.